Skip links

Što je ovrha i kada nastupa?

Ovrha je postupak pokretan od strane vjerovnika kako bi se osiguralo da njihov dug bude isplaćen. Ovrha se obično događa kada vjerovnik učini sve odgovarajuće korake kako bi potražio svoj novac, ali dužnik ne ispuni svoju obavezu.

Kada se ovrha dogodi, dužniku je zabranjeno da koristi svoje financijske resurse. Vjerovnik zatim može zatražiti od suda da izdaje nalog za pljenidbu osobnih stvari dužnika i da ih proda da bi se vratio dug. U nekim jurisdikcijama, financijske institucije mogu blokirati račune dužnika dok se dug ne otplati. Osim toga, vjerovnik može zatražiti od suda da naloži da se dužniku nametnu penali ili da se odrede kamate na dug. U nekim slučajevima, sud može narediti da se izda zapljena zemljišta dužnika ili zemljišta koje je dužnik u vlasništvu ako ne otplati dug. Konačno, ako dužnik ne otplati dug, sud može naložiti da se dužnika blokira. To znači da dužniku se može zabraniti da pristupi nekim financijskim resursima ili da se zabrani bilo kakvo poslovanje dok se dug ne otplati.

Ovrha je sredstvo koje se koristi kako bi se osiguralo da se dugovi otplate. To je sredstvo koje je dostupno vjerovniku. Zato je važno da dužnik zna svoja prava i obaveze kako bi se osiguralo da se dugovi ispune. Ukoliko dužnik kasni s plaćanjem obveza kredita, preporučuje se dogovoriti moratorij kredita ili reprogram kredita s financijskom institucijom kako bi odgodio izvršenje obveza ili izmijenio uvjete financiranja.

Klikni i ostavi ocjenu: