Skip links

Što je vremenska vrijednost novca?

Vremenska vrijednost novca je koncept koji se odnosi na vrijednost novca u određenom trenutku u poređenju sa vrijednošću novca u nekom budućem vremenu. Ova vrijednost je uslovljena vremenskim faktorom i odražava inflaciju, investicije, kamatne stope i drugi faktori.

Vremenska vrijednost novca je važan koncept u finansijskom planiranju. Na primjer, ako se današnja vrijednost novca u obzir uzme u odnosu na buduću vrijednost novca, to može pomoći u donošenju odluka o investiranju i štednji.

Inflacija je jedan od glavnih faktora koji utiču na vremensku vrijednost novca. Kada se inflacija povećava, to znači da je vrijednost novca manja nego u budućnosti. Stoga je, kako bi se pokrile troškove koje će nastati u budućnosti, potrebno više novca danas nego što će biti potrebno u budućnosti. To znači da je vrijednost novca u trenutku manja od buduće vrijednosti.

Kamatne stope takođe utiču na vremensku vrijednost novca. Što su kamatne stope veće, veća je vrijednost novca u budućnosti. Ovo znači da će novac koji se sada štedi imati veću buduću vrijednost.

Investicije takođe mogu uticati na vremensku vrijednost novca. Na primjer, ako se novac investira u dionice ili obveznice, to može povećati njegovu vrijednost, što znači da će biti više novca u budućnosti.

Vremenska vrijednost novca je ključni koncept u finansijskom planiranju. To može pomoći u odlučivanju o tome da li je bolje štedjeti novac sada ili investirati u budućnost. Takođe je važno razumjeti kako različiti faktori, kao što su inflacija, kamatne stope i investicije, utiču na vremensku vrijednost novca.