Skip links

Što je vremenska vrijednost novca?

Vremenska vrijednost novca je koncept koji se odnosi na vrijednost novca u određenom trenutku u poređenju sa vrijednošću novca u nekom budućem vremenu. Ova vrijednost je temeljena vremenskim faktorom i odražava inflaciju, investicije, kamatne stope i druge faktori.

Vremenska vrijednost novca je važan koncept u financijskom planiranju. Na primjer, ako se današnja vrijednost novca u obzir uzme u odnosu na buduću vrijednost novca, to može pomoći u donošenju odluka o investiranju i štednji.

Koji faktori utječu na vremensku vrijednost novca?

Inflacija je jedan od glavnih faktora koji utiču na vremensku vrijednost novca. Kada se inflacija povećava, to znači da je vrijednost novca manja nego u budućnosti. Stoga je, kako bi se pokrile troškove koje će nastati u budućnosti, potrebno više novca danas nego što će biti potrebno u budućnosti. To znači da je vrijednost novca u trenutku manja od buduće vrijednosti.

Kamatne stope također utječu na vremensku vrijednost novca. Što su kamatne stope veće, veća je vrijednost novca u budućnosti. Ovo znači da će novac koji se sada štedi imati veću buduću vrijednost.

Investicije također mogu utjecati na vremensku vrijednost novca. Na primjer, ako se novac investira u dionice ili obveznice, to može povećati njegovu vrijednost, što znači da će biti više novca u budućnosti.

Vremenska vrijednost novca je ključni koncept u financijskom planiranju. To može pomoći u odlučivanju o tome da li je bolje štedjeti novac sada ili investirati u budućnost. Također je važno razumjeti kako različiti faktori, kao što su inflacija, kamatne stope i investicije, utiču na vremensku vrijednost novca.

Stoga prilikom izračuna kredita, uzmite u obzir kolika je vremenska vrijednost novca kojeg vraćate.

Klikni i ostavi ocjenu: